Privacyverklaring Van der Kleij Bouw & Ontwikkeling

1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Van der Kleij Bouw & Ontwikkeling en aan haar gelieerde BV’s (hierna: Van der Kleij of wij te noemen). In deze verklaring beschrijven wij hoe Van der Kleij omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

2. Contactgegevens
Van der Kleij Bouw & Ontwikkeling
Blankenweg 39 a
6827 BW Arnhem

T: 026 – 35 44 800
E: info@vanderkleijbouw.nl

3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Van der Kleij verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder zie je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Van der Kleij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Kredietwaardigheidscheck

Voor bepaalde transacties laten wij de kredietwaardigheid van onze klanten toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

4. Doelen en grondslagen
Van der Kleij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 • Om veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen.
 • Wij analyseren jou gedrag op onze websites om deze daarmee te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Van der Kleij volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jou behoefte.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met jou, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van jou of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van der Kleij of onze partners, tenzij jouw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.

5. Bewaartermijnen
Van der Kleij bewaart jouw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Van der Kleij te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van jou te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat wij mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Van der Kleij deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit kan gaan om banken, verzekeraars, ICT dienstverleners, accountants, adviseurs en onderaannemers. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van der Kleij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij, alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming, jouw persoonsgegevens aan andere derden.

7. Cookies en vergelijkbare technieken
Welke cookies plaatst Van der Kleij?
Van der Kleij maakt op deze website gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Google Analytics
Google Analytics maakt gebruik van Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in de manier waarop onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van onze campagnes. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd, wij kunnen jou niet persoonlijk herleiden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kan je vinden in Google’s Privacy Policy.

Cookies van derden
Naast de functionele en analytische cookies die Van der Kleij plaatst, worden er ook cookies van derden geplaatst. Deze zogenaamde third-party cookies komen terecht op een website als de website plugins van derden gebruikt.

Deze third-party cookies worden opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht.

Uitschakelen en verwijderen
Via de instellingen van jouw browser kun je cookies uitschakelen of verwijderen. Gebruik eventueel de help-functie van jouw browser om te achterhalen hoe jij dit kunt doen.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Van der Kleij en heb jij het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@vanderkleijbouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen om jouzelf te identificeren d.m.v. het overleggen van een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van jouw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

9. Klachtenprocedures
Als jij een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van jouw rechten op grond van de wet, kan je met ons contact opnemen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10. Beveiliging
Van der Kleij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van onze medewerkers en door alleen gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als jij aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Arnhem, 24 mei 2018

Argilla